Adalet Bakanlığı 13 bin personel alım ilanı geldi: İKM, zabıt katibi, mübaşir, sağlık personeli, güvenlik ve fazlası

2 Mart 2021 - 01:07

Adalet Bakanlığı 13 bin personel alım ilanı geldi: İKM, zabıt katibi, mübaşir, sağlık personeli, güvenlik ve fazlası

Adalet Bakanlığı 13 bin personel alım ilanı geldi: İKM, zabıt katibi, mübaşir, sağlık personeli, güvenlik ve fazlası
Son Güncelleme :

23 Şubat 2021 - 0:53

Adalet Bakanlığı personel alımı için beklenen ilan, Abdülhamit Gül'ün duyurusundan bir gün sonra, 23 Şubat'ın hemen ilk dakikası itibari ile geldi. 2021 Gardiyan Alımı, 2021 zabıt katibi alımı, 2021 mübaşir alımı başta olmak üzere tüm ilanlar duyuruldu. Yüz binlerce insanın beklediği alımlar 23 Şubat 2021 itibari ile başlıyor. KPSS şartı başta olmak üzere tüm şartlar ilan edilmiş durumda.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR BİLGİ ALIŞVERİŞİ İÇİN -TIKLA-TAKİP ET

Kadro dağılımına baktığımızda;

 • 4.918 infaz ve koruma memuru (gardiyan)
 • 3.605 sözleşmeli zabıt kâtibi
 • 814 icra katibi
 • 700 mübaşir
 • 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi
 • 157 teknisyen
 • 266 destek personeli (şoför)
 • 57 hemşire
 • 43 aşçı
 • 27 sağlık teknikeri
 • 10 işaret dili tercümanı

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar;

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı,
çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı
tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî
sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.);
teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve
sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava
müracaat edebilecektir.)
h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

2021 İKM ALIM ŞARTLARI

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az
olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az
olmaması gerekmektedir.)

2021 İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ ŞARTLARI

1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek
yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek
liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile
diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede
sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
2) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini
başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı
veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına
sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo
veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler
arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura
yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek
elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan
kelime yazmak,
4) Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne
sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile
kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu
işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla
olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam
bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini
seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)
c) Sözleşmeli sağlık teknikeri pozisyonlarına başvurabilmek için;
22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık
Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Ekinde yer
alan görev tanımlarında belirtilen “Yaşlı bakım teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri” alt başlığı
altında yer alan görevleri ceza infaz kurumunda yürütmek üzere;
1) En az ön lisans ve dengi okul mezunu olmak( Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için
KPSSP93 puanı ile başvuru yapılabilecektir.),
2) Yaşlı bakım hizmetleri, yaşlı bakımı veya yaşlı hizmetleri bakımı ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.

HEMŞİRE-TEKNİSYEN-ŞOFÖR- KALORİFERCİ GİBİ ALIMLARIN BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 ZABIT KATİBİ ŞARTLARI

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön
lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği
kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte
sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını
belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar
sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin
resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her
bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden
otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime
yazmak,
Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına,
yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün
bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan
fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul
edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve
noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

2021 MÜBAŞİR ALIMI İÇİN ŞARTLAR

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki
yaş şartlarını taşımak,
c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;
- Zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak,
(1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
- Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava
müracaat edebilecektir.)
ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

GÜVENLİK İÇİN ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü
itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık,
işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180
cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
f) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak

ŞOFÖR-AŞÇI- İŞARET DİLİ TERCÜMANI İÇİN TIKLAYINIZ

İCRA KATİBİ İÇİN ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz
beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
h) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar
dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da
bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
ı) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHİ-ŞEKLİ

Başvurular 23 Şubat (muhtemelen sabah saatlerinde) başlayıp, 12 Mart'a kadar sürecek.

Adaylar;

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021 – 12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuruda ortak istenen belgeler;

1) Güvenlik Soruşturması Formu,
2) Sağlık Beyanı Formu,
3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır.
Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.
Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.),

Bölümlere göre istenen belgeler;

1) Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için;

-Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
-Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı büro personeli (ceza infaz kurumu
kâtipliği) unvanında istihdam edileceklerde aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim
kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)

2) Sözleşmeli destek personeli (şoför);

- Sürücü belgesi, (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)

3) Sözleşmeli destek personeli (aşçı);

-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli
Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya
dengi sertifika(Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı aşçı unvanında aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen
öğrenim kurumlarından mezun olan adaylardan istenilecektir.),
-Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge.
4) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci);
-Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun
olduklarına dair belge veya ilgili branşta sertifika

a) Zabıt kâtibi unvanı için;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan
veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
- Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A
bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
- Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim
kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
- Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,

b) Mübaşir unvanı için;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan
veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,

c) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan
veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
- Güvenlik soruşturması formu,

d) Şoför unvanı için

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan
veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
- Sürücü belgesi,
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,

e) Aşçı unvanı için;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan
veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
- Aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin E bendinin (b) alt bendinde
belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,

f) İşaret dili tercümanı unvanı için;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan
veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
- Tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifika,
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu

İcra katibi için

- Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacak olup, alınamayan veya hatalı olan
öğrenim bilgileri adaylar tarafından yüklenecek olan diploma veya mezuniyet belgesinin ya da
öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği
yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,
- Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına
ilişkin belge (Transkript) veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve
kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Örgün eğitim
veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer
lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo
veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir. Açıköğretim fakültelerinde görülen daktilografi
ve bilgisayar dersi kabul edilmeyecektir.)
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar
ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması
suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)
-Sağlık beyanı formu, (EK-3 te bulunan formun bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının
alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.)
- Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı, (EK4 te bulunan beyanın bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve ilgili bölümün
imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)