Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli hemşire ve ebe alacak | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

5 Aralık 2020 - 01:53

Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli hemşire ve ebe alacak

Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli hemşire ve ebe alacak
Son Güncelleme :

19 Kasım 2020 - 20:19

94 görüntülenme

Hatay’da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesine üniversite hastanesi personel alımı yapılacak. Alımlarda hemşire ve ebe alımı ile ilgili duyuru Resmi Gazete’de yayınlanacak. Kuruma alımlar sözleşmeli personel statüsünde olacak.

Alımlarda aranan mezuniyet şartı;

Ebe için ebelik lisans bölüm mezunu olmak
Hemşire için hemşirelik lisans mezunu olmak şartları aranacak.

MKÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  veya  muaf  veya  erteletmiş  veya  yedek  sınıfa  geçirilmiş olmak,
e)  657  sayılı  Kanunun  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  görevini  devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

2 – Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle   kurumlarınca   sözleşmelerinin   feshedilmesi   veya sözleşme  dönemi  içerisinde  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi  tek taraflı  feshetmesi  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  en  az  bir yıl geçmiş olmak.

3 – 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.

4 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular duyurunun Resmi Gazete’de yayınlanması ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi internet sitesi üzerinden verilecek link üzerinden e-Devlet şifresi ile 15 gün içinde yapılacak.

Başvurular başladığında www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr adresi üzerinden duyuru yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMLARI BU SAYFADA–TIKLA-TAKİP ET-KAÇIRMA